Φοροτεχνικές και Λογιστικές Υπηρεσίες

Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών

Σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού και των Φορολογικών Υπηρεσιών  είναι να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια της επιχείρησης, εντός πάντα των ορίων των νόμων που ισχύουν λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τους στόχους της κάθε επιχείρησης.
Προσφέρουμε Λογιστικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο σε ιδιώτες όσο και σε οργανισμούς κάθε μεγέθους και νομικής μορφής.
Έκδοση και υποβολή παρακρατούμενων
φόρων ΦΜΥ,
ΦΕΕ και έκτακτων
φόρων
Ηλεκτρονικά βιβλία – My Data
Αντιμετώπιση τακτικών, μερικών ή διασταυρωτικών ελέγχων από οποιαδήποτε φορολογική αρχή
Έλεγχος και σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
Σύνταξη και υποβολή
των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων
πελατών-προμηθευτών ΜΥΦ
Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
Υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων καθώς και των δηλώσεων INTRASTAT
Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
Ενημέρωση για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία οι οποίες έχουν σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2492 300.387 ή 6936.258817 και μέσω E-mail: info@xatzikraxtis.gr

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το δημόσιο (ΔΟΥ, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕΜΗ, Περιφέρεια, Επιμελητήρια)
Ενάρξεις εργασιών (σχεδίαση και ανάπτυξη της μορφής εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη)
Μεταβολές – διακοπές εργασιών
Υποβολή ετήσιων φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, έντυπο “Ν”