Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους νέους και υφιστάμενους πελάτες της Λογιστικής Επιχείρησης Χατζηκράχτης Κ. Παναγιώτης με Α.Φ.Μ 136558230 Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ, που χρησιμοποιούν την παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πραγματοποίηση της φορολογικής τους δήλωσης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

 Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα δεδομένα που αναφέρονται στο παρόν είναι η Λογιστική Επιχείρηση Χατζηκράχτης Κ. Παναγιώτης με  Α.Φ.Μ 136558230 Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ, έδρα Ελευθερίας 17 – Τύρναβος – Λάρισα  – ΤΚ. 40100, τηλέφωνο +30 2492-300387, και e-mail info@xatzikraxtis.gr. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ:

 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, συλλέγονται μέσα από ηλεκτρονική φόρμα και τηρούνται σε ψηφιακή βάση δεδομένων.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης για το έτος 2020, η ρύθμιση οφειλών και η τέλεση των απαιτούμενων ενεργειών οι οποίες σχετίζονται με τις λογιστικές εργασίες όπως ενδεικτικά: Α) Η συμπλήρωση φορολογικών, λογιστικών, ασφαλιστικών και τραπεζικών εντύπων. Β) Η ενημέρωση για φορολογικές, λογιστικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και υποθέσεις μέσω e-mail ή με άλλο πρόσφορο μέσο. Γ) Οι φορολογικές και λογιστικές και άλλες νομικές υποχρεώσεις του ίδιου του λογιστικού γραφείου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι: • Προσωπικά Στοιχεία • Στοιχεία Κωδικών Πρόσβασης σε Υπηρεσίες (όπως TAXIS, ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ κ.α.) • Περιουσιακά Στοιχεία • Στοιχεία επικοινωνίας • Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης • Εν γένει ό,τι δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας και της παροχής λογιστικών υπηρεσιών

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Το σύννομο της επεξεργασίας στηρίζεται στα παρακάτω: Α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος Β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας. Δ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου Γ) Η συγκατάθεση του υποκειμένου της επεξεργασίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Τα παραπάνω αναφερθέντα προσωπικά δεδομένα, για διάστημα το πολύ δύο (2) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δήλωση. Τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται ή αφορούν φορολογικά -λογιστικά στοιχεία και υποχρεώσεις του νομικού προσώπου τηρούνται για όσο προβλέπει ο νόμος.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

 Η αποθήκευση των δεδομένων σας που υποβάλλεται μέσα από την παρούσα φόρμα γίνεται σε ψηφιακή μορφή με ευθύνη και επιμέλεια της Λογιστικής Επιχείρησης Χατζηκράχτης Κ. Παναγιώτης με  Α.Φ.Μ 136558230 Δ.Ο.Υ ΛΑΡΙΣΑΣ, έδρα Ελευθερίας 17 – Τύρναβος-Λάρισα  – ΤΚ. 40100, τηλέφωνο +30 2492-300387, και e-mail info@xatzikraxtis.gr,  η οποία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή προστασία τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Αποδέκτες των δεδομένων είναι συναφή και αρμόδια τμήματα της επιχείρησης καθώς και πρόσωπα συμβεβλημένα με αυτό έχοντα ανατεθειμένες προς αυτό αρμοδιότητες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Με βάση τη νομοθεσία έχετε τα παρακάτω δικαιώματα ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα:

  • Δικαίωμα για πρόσβαση σε αυτά
  • Δικαίωμα διόρθωσης
  • Δικαίωμα διαγραφής
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Δικαίωμα φορητότητας
  • Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία
  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ