Όροι κατάρτισης εξ ’αποστάσεως σύμβασης

H ιστοσελίδα (ή ιστότοπος) https://www.xatzikraxtis.gr/e-ypiresies/ αποτελεί́ ψηφιακή́ πλατφόρμα εξ αποστάσεως παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και συναφών υπηρεσιών της Λογιστικής Ατομικής Επιχείρησης Χατζηκράχτης Κ. Παναγιώτης με Α.Φ.Μ 136558230 Δ.Ο.Υ Λάρισας, εφεξής καλούμενη ως «Λογιστικό Γραφείο», «το Λογιστικό Γραφείο», «το Γραφείο» ή «η Επιχείρηση».

Ως αντισυμβαλλόμενος θεωρείται ο λήπτης των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην παραπάνω ιστοσελίδα και εφεξής καλείται ως «χρήστης» ή εφόσον λάβει χώρα η κατάρτιση της σύμβασης ως «πελάτης».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ιστοσελίδα αφορά παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και συναφών υπηρεσιών, όμως αυτές εμφανίζονται και περιγράφονται σε αυτήν. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μπορεί να παρέχονται είτε εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, είτε να απαιτούν και φυσική παρουσία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται είτε κατά την περιήγηση σας (προσυμβατικό στάδιο) ή όταν προβαίνετε σε εντολή για ανάθεση και εξ αποστάσεως σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τους όρους (εφεξής αναφερόμενη ως «η εντολή»). Κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα συνάγεται ότι συμφωνείται άνευ αντιρρήσεως με τους όρους που αναγράφονται εδώ ή οπουδήποτε αλλού μέσα στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με κάποιον από τους όρους δεν έχετε δικαίωμα περιήγησης ή της χρήσης των υπηρεσιών του Λογιστικού Γραφείου. Το Λογιστικό Γραφείο έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται για παροχή υπηρεσιών που γίνεται με τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ( https://xatzikraxtis.gr/e-ypiresies/  ) είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρη. Σε περίπτωση που χρειαστεί κατά την πρόοδο της συνεργασία σας με το Λογιστικό Γραφείο να προβείτε στην υπογραφή πρόσθετων δηλώσεων ή συμβάσεων, οι τελευταίες υπερισχύουν (εφόσον δεν μπορούν να ισχύουν σωρρευτικά) έναντι των παρόντων.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Λογιστικό Γραφείο δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχει κάποιο λάθος ή αμφιβολία σχετικά με τις τιμές ή την περιγραφή των υπηρεσιών παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Λογιστικό Γραφείο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για να μάθετε περισσότερα για την χρήση των δεδομένων σας από την Επιχείρησή μας παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στον ιστότοπο μπορεί να παρέχονται είτε εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, είτε να απαιτούν και φυσική παρουσία στο γραφείο της εταιρίας.

Η ολοκλήρωση συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποδοχή των σχετικών όρων χρήσης, αποτελεί εντολή για ανάθεση και εξ αποστάσεως σύναψη σύμβασης παροχής της σχετικής υπηρεσίας.

Η εντολή για την ανάθεση και η σύναψη της σύμβασης θεωρείται ότι καταρτίζεται μόνο εφόσον ο χρήστης σωρευτικά: α) αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τα οριζόμενα στους όρους που εμφανίζονται σε κάθε φόρμα καθώς και τους όρους του παρόντος β) ολοκληρώσει τη συμπλήρωση της φόρμας γ) προβεί σε εξόφληση του αντιτίμου σύμφωνα με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.

Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο χρήστης λαμβάνει σχετική ειδοποίηση ότι ολοκληρώθηκε η εντολή ανάθεσης.

Σε διαφορετική περίπτωση, η σύμβαση δεν θεωρείται ότι καταρτίζεται και η εντολή δεν θεωρείται ότι δόθηκε. Η Εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση  που ο χρήστης εσφαλμένα θεώρησε ότι κατήρτισε επιτυχώς τη σύμβαση/εντολή. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση σε περίπτωση αμφιβολίας να επικοινωνήσει με την επιχείρηση στα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα προκειμένου να επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση ή μη της σύμβασης/εντολής.

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Για να είναι έγκυρη η εντολή του χρήστη προς την επιχείρηση, θα πρέπει εκείνος να διαθέτει την αντίστοιχη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΡΙΤΟΥ

Σε περίπτωση που ο χρήστης δίνει εντολή η οποία συμπεριλαμβάνει ή αφορά τρίτα πρόσωπα (σύζυγος, τέκνα, συγγενείς κ.α.), απαιτείται να διαθέτει δικαίωμα εκπροσώπησης των προσώπων αυτών, με τους τρόπους που ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Το Λογιστικό Γραφείο στο πλαίσιο της καλής εκτέλεσης των καθηκόντων, καταβάλλει προσπάθεια ώστε να μπορεί να διασταυρώνει το δικαίωμα αυτό της εκπροσώπησης. Ωστόσο, χρήστης που έχει δώσει εκούσια ή ακούσια εντολή για τρίτο πρόσωπο χωρίς να διαθέτει σχετικό δικαίωμα δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του είτε απέναντι στην επιχείρηση είτε απέναντι σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Η χρέωση για τη χρήση των υπηρεσιών, γίνεται με βάση συγκεκριμένο τιμοκατάλογο όπως ισχύει αυτός κάθε φορά και εμφανίζεται κατά την αρχή, ενδιάμεσα ή στο τέλος συμπλήρωσης της φόρμας. Η επιχείρηση δικαιούται να αναπροσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Η αναφορά των τιμών δεν απαλλάσσει το χρήστη από επιπλέον χρεώσεις, κατόπιν της κατάρτισης της σύμβασης εφόσον αυτές προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση της υπόθεσης του και αφορούν σε ενέργειες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την συμπλήρωση της φόρμας, είτε προέκυψαν στη συνέχεια κατόπιν εντολής του πελάτη.

Οι επιπλέον χρεώσεις μπορεί να αφορούν αμοιβές της επιχείρησης ή κόστη προς τρίτους όπως ενδεικτικά, υπηρεσίες άλλων εταιριών όπως εταιριών κούριερ και ταχυδρομείων, έξοδα τραπεζών, έξοδα συμβολαιογράφων, χρεώσεις παραβόλων και λοιπών χαρτοσήμων κ.λπ.. Τα ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνονται στις τιμές που αναφέρονται στους παραπάνω τιμοκαταλόγους εκτός κι αν αναφέρονται ρητά σε αυτούς.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η χρέωση και πληρωμή γίνεται αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της φόρμας και είναι αναγκαία προϋπόθεση της εντολής για ανάθεση, όπως ήδη περιγράφηκε. Εάν, για οποιαδήποτε λόγο διαπιστωθεί χρέωση μεγαλύτερη της πραγματικής, τότε τα χρήματα θα σας επιστραφούν εντός 10 ημερών.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης  έχουν τα ίδια δικαιώματα, αρμοδιότητες και εξουσίες με αυτές που έχει η επιχείρηση και  τις έχει παραχωρήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν ο χρήστης/πελάτης, όπως π.χ. δικαίωμα υποβολής δηλώσεων, εξουσιοδότηση εκπροσώπησης κ.α.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το Λογιστικό Γραφείο έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και στους εργαζόμενους τους την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου της παρεχόμενης υπηρεσίας, έχοντας τις αρμοδιότητες που περιγράφονται παραπάνω για τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Τέτοια πρόσωπα μπορεί να είναι επί παραδείγματι λογιστές, δικηγόροι, φοροτεχνικοί ή άλλοι επαγγελματίες των οποίων οι ειδικές γνώσεις είναι χρήσιμες ή απαραίτητες για την εκπλήρωση της ανατεθείσας υπηρεσίας. Το Λογιστικό Γραφείο δεν έχει υποχρέωση να ενημερώνει το χρήστη – πελάτη για τυχόν ανάθεση.

Ευθύνη των τρίτων προσώπων για τυχόν πλημμελή παροχή βαρύνει την εταιρία κατά το μέτρο και το βαθμό στον οποίο έγινε εντολή ανάθεσης από εκείνην προς εκείνα τα πρόσωπα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

Η επιχείρηση με βάση τις ανάγκες του πελάτη και τη σωστή διεκπεραίωση της υπόθεσής του, ενδεχομένως να ζητήσει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες, έγγραφα δικαιολογητικά κ.α. των οποίων η προσκόμιση είναι απαραίτητη για την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή της υπηρεσίας.

Τυχόν καθυστέρηση του πελάτη να προσκομίσει τα ανωτέρω με πρόσφορο και κατάλληλο μέσο τα ανωτέρω στην καθορισθείσα από την εταιρία χρονική προθεσμία, αποβαίνει εις βάρος του πελάτη και απαλλάσσει την εταιρία από τυχόν ευθύνες.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

Για τη διεκπεραίωση των περιγραφόμενων υπηρεσιών απαιτείται συνήθως η δήλωση προς την επιχείρηση  πληθώρας στοιχείων και πληροφοριών (όπως επί παραδείγματι στοιχεία ταυτότητας, περιουσιακά και οικονομικά στοιχεία, οικογενειακή κατάσταση κ.α).

Η επιχείρηση στο πλαίσιό της σύμφωνα με το νόμο παροχής των υπηρεσιών απαιτεί από το χρήστη /πελάτη αφενός να μην αποκρύπτει στοιχεία αφετέρου να εγγυάται για την αλήθεια των δηλωθέντων. Σημειώνεται ρητά ότι, το Λογιστικό Γραφείο δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση διασταύρωσης της εγκυρότητας των πληροφοριών αυτών, την ευθύνη της οποίας έχει αποκλειστικά ο πελάτης όπως ήδη αναφέρθηκε.

Ο χρήστης/πελάτης έχει την πλήρη ευθύνη (νομική και πραγματική) για απόκρυψη ή ψευδή ή λανθασμένη δήλωση και παροχή πληροφοριών είτε προς την επιχείρηση είτε προς το κράτος είτε προς άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), είτε αυτή έγινε εκούσια είτε ακούσια ενώ δεν αποκλείεται δικαίωμα αποζημίωσης από την επιχείρηση , εφόσον αυτή έχει υποστεί ζημία (διοικητικής, αστικής, ποινικής ή άλλης φύσεως) εκ του λόγου αυτού.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δεδομένων του στενού νομοθετικού πλαισίου και των υψηλών απαιτήσεων που τίθενται στην παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και σχετικών υπηρεσιών, καθώς και των υψηλών προδιαγραφών με τις οποίες εργάζεται το Λογιστικό Γραφείο, η συνεργατικότητα του πελάτη είναι υψίστης σημασίας για την νόμιμη και εύρυθμη παροχή της υπηρεσίας.

Το Λογιστικό Γραφείο έχει δικαίωμα και χωρίς αιτιολόγηση, να καταγγείλει τη σύμβαση της και να αρνηθεί την παροχή της συμφωνημένης υπηρεσίας, εφόσον ο πελάτης έχει επιδείξει μη συνεργατική ή προσβλητική ή παράνομη ή κακόπιστη ή εν γένει αντισυμβατική συμπεριφορά, είτε υπάρχουν από την επιχείρηση  σοβαρές υπόνοιες ότι ο πελάτης προβαίνει σε φορολογικά παράνομες πράξεις οι οποίες είναι ικανές να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια, τη φήμη της ή τα συμφέροντα της ή τη σχέση της με το Κράτος ή άλλα τρίτα πρόσωπα (όπως τραπεζικά ιδρύματα κ.α.).

Τυχόν επιστροφή χρημάτων από την επιχείρηση στην παραπάνω περίπτωση κρίνεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών αναφορικά με την ανατεθείσα υπηρεσία, την καταβολή εξόδων προς τρίτους κ.λπ καθώς και τη ζημία που η επιχείρηση υπέστη από τη μεταξύ τους συνεργασία.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Λόγω της φύσης των υπηρεσιών αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3ιβ του ν.2251/94 ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης. Έχει όμως σε κάθε περίπτωση δικαίωμα ανάκλησης της εντολής εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΤΟΛΗΣ

Η συναφθείσα σύμφωνα με τα οριζόμενα του παρόντος βάση της εντολής που τη συνοδεύει διαρκεί μέχρι και την περάτωση της ανατεθείσας εργασίας κατά περίπτωση, εκτός και αν ρητώς ο πελάτης ανακαλέσει την εντολή του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ

Η ανάκληση γίνεται εγγράφως με συμπλήρωση σχετικού εντύπου προς την επιχείρηση και με τους όρους που περιγράφονται στο συγκεκριμένο έντυπο.

Σε περίπτωση ανάκλησης, ο πελάτης οφείλει να καταβάλλει αμελλητί οποιεσδήποτε τυχόν εκκρεμούσες οφειλές προς την επιχείρηση.

Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για ενέργειες που έχουν λάβει χώρα μέχρι και την υπογραφή της ανάκλησης. Η ανάκληση ισχύει τόσο ως προς την εταιρία όσο και προς τους εργαζομένους ή τυχόν τρίτα συμβεβλημένα πρόσωπα εκτός και αν ορίζεται αντίθετα στη σχετική δήλωση ανάκλησης.

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ

Όορι που αναφέρονται σε άλλα σημεία του ιστοτόπου και αφορούν ή σχετίζονται με τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν (όπως επί παραδείγματι οι όροι που αναφέρονται στο πλαίσιο συμπλήρωσης της κάθε φόρμας), θεωρούνται συμβατικοί όροι που συμπληρώνουν τους όρους του παρόντος και έχουν την ίδια ισχύ με αυτούς. Σε περίπτωση που σε εκείνους τους όρους αναφέρεται κάτι το οποίο είναι εν όλω ή εν μέρει αντιφατικό με τα όσα αναφέρονται στο παρόν υπερισχύουν ρητά οι ειδικότεροι όροι.

Παράδειγμα τέτοιων όρων αποτελεί η δήλωση συγκατάθεσης (hyperlink) καθώς και η πολιτική απορρήτου (hyperlink) που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30 ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με το αρ. 3α§4 του ν. 2251/1994, όροι του παρόντος που ανταποκρίνονται στις διατάξεις των αρ. 3 έως 4η του παραπάνω νόμου δεν έχουν εφαρμογή για συμβάσεις η αμοιβή για τις οποίες δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ, αναφορικά με τυχόν υποχρεώσεις της επιχείρησης  οι οποίες σε άλλη περίπτωση είναι σε ισχύ.

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την εν λόγω σύμβαση αρμόδια καθ’ ύλην είναι τα δικαστήρια της Λάρισας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414.), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας καθώς και στον Ευρωπαϊκό Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στην σχετική πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Οι παρόντες όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του όρου 3β του Ν. 2251/1994 Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 12/05/2020.